Achtergrondinformatie Model View Controller

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. De techniek Model-View-Controller is heden ten dage er populair. Een uiteenzetting van de structuur achter MVC vindt u hier.

De afkorting MVC staat voor Model-View-Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Omdat met MVC de verantwoordelijkheden in de programmeercode worden gescheiden, kunnen de programmeurs de code gemakkelijker lezen en is onderhoud gemakkelijker te plegen.

Programmeren volgens MVC is tegenwoordig de norm geworden. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Zo zal in de tegenwoordige programmeerethiek een gastenboek PHP los een controller, model en view bevatten.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Over het algemeen worden de tabel- en kolomnamen van de database hier beschreven.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. De view bevat doorgaans HTML-code. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller beschrijft de verschillende acties die kunnen worden gedaan. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting